Normová hodnota

Definice základního stavebního pojmu normová hodnota.

Normová hodnota je konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění konkrétního ustanovení právního předpisu (např. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).